Kalendář akcí AV21

Dnes < 2020 >  < listopad > 
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
VÝZKUMNÝ PROGRAM

ROZMANITOST ŽIVOTA A ZDRAVÍ EKOSYSTÉMŮ


KOORDINÁTOR

prof. Ing. Miloslav Šimek, CSc. (do 2/2019)

prof. Ing. Josef Špak, DrSc. (od 3/2019)


Biologické centrum AV ČR, v. v. i.


CÍLE
 • pochopení procesů vytváření biologické rozmanitosti a vzniku nových druhů
 • poznání struktury a dynamiky biodiverzity ekosystémů
 • identifikace klíčových mechanismů koevoluce a vzájemných vztahů druhů
 • poznání dynamiky šíření invazních a nepůvodních druhů
 • pochopení podstaty stresových odpovědí, jež zabezpečují přežití organizmů
 • poznání mobility a akumulace environmentálně významných stopových prvků
 • analýza dnešní struktury krajiny a jejího ovlivňování člověkem
Zúčastněná pracoviště AV ČR
Biologické centrum
Botanický ústav
Geologický ústav
Mikrobiologický ústav
Sociologický ústav
Ústav biologie obratlovců
Ústav státu a práva
Ústav živočišné fyziologie a genetiky
 
Spolupracující partneři
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR; Biopreparáty, spol. s r. o.; Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy; Centrum pro teoretická studia UK a AV ČR; Envisan-GEM, a.s., Rudolfov; Ekovermes, s.r.o.; Eurovia CS, a.s.; Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita; Hydro-Kov, s.r.o.; Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita; Lesy ČR, státní podnik, Hradec Králové; Magistrát města Olomouce; Magistrát města Plzně; Metrostav a.s.; Městský úřad Tábor; Ministerstvo životního prostředí České republiky; Palivový kombinát Ústí n. Labem, s.p., Všebořice; Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové; Povodí Moravy, státní podnik, Brno; Povodí Odry, státní podnik, Ostrava; Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov; Povodí Vltavy, státní podnik, České Budějovice; Pöyry Environment, a.s., Brno; Propher, s.r.o., Březová u Zlína, Slušovice; Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita; Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita; Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova; Rybnikářství Pohořelice; Sokolovská uhelná, a.s.; Správa Krkonošského národního parku; Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava; Správa Národního parku České Švýcarsko; Správa Národního parku Podyjí; Vitens Evides International, Netherlands; Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.; Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.

 

Zachování kvalitního životního prostředí představuje jednu ze závažných výzev, kterým čelí současná společnost. Již dnes se v některých oblastech velmi negativně projevuje nedostatek nebo pokles kvality hlavních složek ekosystémů, jako jsou půda nebo voda. Přitom pouze zdravé ekosystémy mohou být základem dobrého fungování společnosti a jsou podmínkou pro její rozvoj. Narušování přirozené rozmanitosti života – biologické diverzity – a oslabování základních funkcí ekosystémů silně zvyšují rizika existence lidské společnosti a jejího blahobytu.


Program se zabývá nepostradatelnou rolí biodiverzity na úrovni molekul, genů, druhů, společenstev a ekosystémů. Jeho náplní je i lepší poznání a pochopení mechanismů klíčových biogeochemických cyklů a toků látek a energie mezi složkami ekosystému. Náplní je také poznání koevoluce a vzájemných vztahů druhů, ekologie invazních druhů včetně vlivu na původní ekosystémy, hodnocení genetické diferenciace v populacích a poznání procesů vzniku nových druhů. Hierarchické členění biodiverzity vytváří mimořádně vhodné příležitosti k mezioborové spolupráci.


Metodicky program propojuje biologické, ekologické, geologické i společenské disciplíny s ambicí přinést originální a komplexní poznatky o biodiverzitě a jejím významu pro lidskou společnost na pozadí abiotických složek prostředí, jakož i poznatky o struktuře a funkcích suchozemských i vodních ekosystémů. Získané výsledky se uplatní v trvale udržitelných systémech ochrany rostlin, v zemědělství, lesnictví, rybářství a dalších oborech využívajících přírodní ekosystémy. Výstupem budou též teoretické a praktické přístupy k péči o životní prostředí, moderní východiska ochrany přírody a krajiny i další doporučení sledující účelné a udržitelné využívání přírodních zdrojů lidskou společností, v důsledku zajišťující kvalitní život. Významnou součástí programu bude komunikace s nejširší veřejností a výchova všech cílových skupin obyvatelstva.

 

 

 

V roce 2019 se realizují v rámci programu ROZE Strategie AV 21 tato výzkumná témata:

 1. Podpora fungování a popularizace biologických sbírek AV ČR
  Řešitelé: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i., Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Botanický ústav AV ČR v. v. i.
  Cíl tématu: Udržovat a rozvíjet biologické sbírky AV ČR sdružené v tomto tématu tak, aby byl biologický materiál (živý či konzervovaný) co nejkvalitněji zabezpečen, aby sbírky zahrnovaly co nejrůznorodější materiál a mohly tak uspokojovat širokou paletu požadavků, a aby byly údaje o sbírkovém materiálu v co největší míře veřejně dostupné a materiál tak byl k dispozici pro využití ve výzkumu či aplikacích. Dalším cílem je informovat odbornou i laickou veřejnost o existenci a významu těchto sbírek.
   
 2. Voda a půda pro krajinu
  Řešitelé: Botanický ústav AV ČR, v. v. i., Biologické centrum AV ČR, v. v. i. – SoWa, Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.
  Cíl tématu: V rámci Platformy pro krajinu formulovat opatření sloužící k podpoře ukládání (sekvestrace) uhlíku a vody v krajině změnou užívání krajiny a lesního a zemědělského managementu.
   
 3. Repatriace vyhynulých a podpora ohrožených druhů rostlin a živočichů v biotopech obnovených přirozenou pastvou velkých kopytníků
  Řešitel: Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
  Cíl tématu: Repatriace vyhynulých a podpora ohrožených, v řadě případů vymírajících, druhů rostlin a živočichů v nelesních biotopech bývalého vojenského výcvikového prostoru Milovice (BVVP Milovice – cílová lokalita) obnovených přirozenou pastvou velkých kopytníků. Kontinuita opatření na podporu biodiverzity běžících v rámci programu ROZE, osvěta a aktivní zapojení veřejnosti.
   
 4. Kontinuální vzdělávání a popularizace vědeckého výzkumu: změna klimatu a její dopady na obratlovce
  Řešitel: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.
  Cíl tématu: Formou různorodých popularizačních aktivit (přednášky, terénní cvičení, pracovní listy…) vzdělávat veřejnost především v otázkách změny klimatu a důsledků, které z této změny plynou pro různé skupiny obratlovců. Přiblížit výzkum na ÚBO široké veřejnosti.
   
 5. Od funkční diverzity k biotechnologickému využití a ochraně hub
  Řešitelé:  Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
  Cíl tématu: Zatímco výzkum druhové diverzity systémů je víceméně rutinní, nedává často odpověď na to, jaký je funkční význam jednotlivých druhů pro ekosystém. Cílem tohoto tématu je (1) popsat funkční diverzitu hub z hlediska jejich schopnosti využívat uhlíkaté látky pro obživu, (2) vytipovat druhy se zajímavým biotechnologickým potenciálem, (3) získat izoláty biotechnologicky nadějných či ohrožených druhů, charakterizovat je a začlenit do sbírky kultur. Dalším cílem (4) je vytvoření online databáze s charakteristikou funkčních vlastností hub, (5) vytipovat výživové požadavky hub při růstu na standardizovaných médiích a stanovit tak jejich základní nároky na prostředí, ve kterém se vyskytují s ohledem na jeho kontaminaci člověkem.
   
 6. Diverzita přehlížené skupiny parazitoidů: mouchy čeledi Tachinidae
  Řešitel: Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
  Cíl tématu: (1) Přispět k poznání přehlížené skupiny parazitoidů hmyzu, much čeledi Tachinidae, s pomocí vybudování moderní sbírky na Entomologickém ústavu se zaměřením na druhy vyskytující se v ČR. (2) Kompletace databáze sekvencí COI, která slouží ke genetické identifikaci jednotlivých druhů. (3) Zhodnocení parazitace mouchami čeledi Tachinidae v ekologických studiích i při monitoringu škůdců na základě dat z databáze.
   
 7. Invazní paraziti a patogeny
  Řešitelé: Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Botanický ústav AV ČR v. v. i., Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.
  Cíl tématu: (1) Dokončit mapování stavu invazí parazitických a patogenních organismů na území ČR a sousedících států, které bylo započato v r. 2018 (2) Prostudovat na vybraných modelech biologické procesy spojené s úspěšnými invazemi a představit problematiku invazí parazitů a patogenů širší veřejnosti.
   
 8. Role feromonové komunikace v rozmnožování ryb
  Řešitelé: Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Mikrobiologický ústav AV ČR v. v. i.
  Cíl tématu: (1) Zjistit množství ovulačních feromonů uvolňující se ze zralých samic bolena dravého (Leuciscus aspius) a v kontrolovaném experimentu zjistit jejich specifický účinek na samce. (2) Popularizace programu ROZE pomocí přednášek a článků publikovaných v časopisech s velkým ohlasem veřejnosti (např. Rybářství).
   
 9. Současný vývoj populací prasete divokého a jeho vliv na evropské ekosystémy
  Řešitel: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Cíl tématu: Napříč ústavy AV ČR nalézt a propojit badatele, jejichž současná práce může přispět k lepšímu pochopení důvodů populační exploze prasete divokého (Sus scrofa) a jejích důsledků pro evropské ekosystémy, jejich bio-diversitu, stabilitu či obecněji „zdraví“, stejně tak jako pro ekonomické a další lidské aktivity.
   
 10. Zdraví a dlouhověkost včel
  Řešitelé: Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Cíl tématu: Přispět k objasnění příčin špatného zdravotního stavu u včely medonosné (Apis mellifera), a to především s ohledem na nepřirozené podněcování plodové aktivity či nutriční skladbu příkrmů podávaných včelám v bezsnůškovém období a přispět do celospolečenské diskuze o zdravotním stavu a potřebách včel. Projekt bude sledovat charakteristiky včelstev v tzv. inteligentním včelím úle (IVÚ) ve vztahu k výživě, populační dynamice a zdravotnímu stavu včelstev. Součástí tématu je provádění osvětové činnosti směrem k laické veřejnosti o významu včely medonosné a o možných příčinách současné zvýšené mortality včelstev.
   
 11. Půdní organismy a služby ekosystémů
  Řešitelé: Biologické centrum AV ČR, v. v. i. – SoWa, Mikrobiologický ústav AV ČR v. v. i.
  Cíl tématu: Prohloubit znalosti o vztazích mezi půdními organismy a klíčovými procesy půdních ekosystémů. Výsledky by měly sloužit pro zvýšení povědomí o významu půdních organismů u odborné i laické veřejnosti, zejména k využití těchto poznatků pro podporu hromadění organické hmoty v půdě.
   
 12. Přenos znalostí a využití výsledků výzkumu programu ROZE AV21
  Řešitel: Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
  Cíl tématu: Přenos znalostí a technologických výstupů ROZE s aplikačním potenciálem do praxe, vyhledávání partnerů z řad podniků, institucí státní správy i samosprávy a výzkumných organizací pro navazující projekty, zajištění ochrany duševního vlastnictví vzniklého v rámci řešení programu ROZE, zajištění smluvní ochrany a mezioborové síťování ROZE s dalšími programy Strategie AV21.
   
 13. Živá půda prakticky
  Řešitel: Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
  Cíl tématu: Výchova a vzdělávání odborné veřejnosti (zemědělců, lesníků, ochránců přírody) a mládeže (studentů a žáků) v oblasti ochrany biodiverzity a ekosystémových služeb půdy. Poskytnutí praktických návodů k šetrnému a setrvalému využívání půdy, a to jak ve velkovýrobním měřítku, tak v podmínkách zahrádkářů a malých pěstitelů i chovatelů.
   
 14. Výchova a vzdělávání v oblasti ochrany biodiverzity a ekosystémových služeb
  Řešitel: Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
  Cíl tématu: Výchova a vzdělávání veřejnosti včetně mládeže, studentů a žáků v oblasti ochrany biodiverzity a ekosystémových služeb; osvěta a aktivní zapojení veřejnosti do problematiky ochrany přírody; popularizace výsledků výzkumu v předmětné oblasti (půda, voda, krajina, biodiverzita, ekosystémové služby půdy a vody).


Výstupy z programu:

Výstupy 2018

 

6.12.2017 - 2.3.2018 / Výstava fotografií Jiřího Peterky a Lukáše Vejříka

30.11.2017 / Workshop bee-o-team 2017 dne 30. 11. 2017 v Biologickém centru

29.11.2017 / Alica Chroňáková: Jak hledat nové biologicky aktivní látky a antibiotika?

29.11.2017 / Radmila Čapková Frydrychová: Včela medonosná klíčem k dlouhověkosti?

29.11.2017 / Podzimní Akademické 1/2

14.11.2017 - 11.2.2018 / Výstava velkoformátových panelů "Příběhy biologických sbírek Akademie věd ČR"

11.10.2017 - 21.1.2018 / Výstava "Letem včelím světem"

10. 10. – 28. 11. 2017  / Podzimní Akademické 1/2

3.-4.11.2017/ Seminář LES JAKO SOUČÁST KRAJINY A ZDROJ POZNÁNÍ

18.10.2017 / Seminář Publikování vs. Patentování v Biologickém centru AV ČR, v. v. i.

26.9.2017 / Význam půdy a vody pro společnost

15.9.2017 / Zábavně - naučná show o půdě - Podzimní kompostobraní v Týně nad Vltavou 15.9.2017

8.9.2017 / Pojďte s námi poznat živočichy pozdního léta

1.9.2017 / Biologické centrum AV ČR na agrosalonu Země Živitelka v Českých Budějovicích

1.9.2017 / Do rezervace se vracejí divoké včely, pomáhají jim i hmyzí hotely

24.-29.8.2017 / Prezentace Biologického centra AV ČR na Země Živitelce v Č. Budějovicích

29.6.2017 / 4. ročník Vědeckého treku v Průhonickém zámku a parku 25. června 2017 v rámci akce A-fest in Park

27.6.2017 /  Moderní chovné zařízení ve Studenci zahájilo provoz

27.6.2017 / Veletrh vědy 2017 v Praze

18.6.2017 / Nová brožura Invazivní druhy komárů jako potenciální riziko pro biodiverzitu a přenos nebezpečných nákaz

6.6.2017 / První med Biologického centra ochutnalo více než 300 lidí

6.6.2017 / PRVNÍ MEDOBRANÍ V BIOLOGICKÉM CENTRU

5.-6.6.2017 / Oslava Světového dne životního prostředí 5. 6. - 6. 6. 2017

27.5.2017 / Pojďte s námi poznat jarní Mohelenskou step

25.5.2017 / Světový den včelařů u příležitosti 150. výročí organizovaného včelaření na Českobudějovicku

16.5.2017 / V rámci akademických půlhodinek 2017, které pořádá Biologické centrum AVČR v. v. i. a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích prezentovali řešitelé své aktivity v programu ROZE Strategie AV21 ve studentském kostele v Č. Budějovicích.

16.5.2017 / Právě vyšla kniha "Krajina a lidé"

16.5.2017 / Mezinárodní konference o lesích v Neuschönau

3.5.2017 / POZVÁNKA NA VERNISÁŽ FOTOGRAFICKÉ VÝSTAVY  VČELA NA KVĚTU K 150. VÝROČÍ SPOLKOVÉHO VČELAŘENÍ NA ČESKOBUDĚJOVICKU

3.5.2017 / POZVÁNKA NA TISKOVOU KONFERENCI K 150. VÝROČÍ ORGANIZOVANÉHO VČELAŘSTVÍ NA ČESKOBUDĚJOVICKU

19.5.2017 / Diskusní seminář: Využití výsledků badatelské komunity k podpoře politických rozhodnutí (PROGRAM zde)

22.4.2017 / Kvetoucí město aneb Piknik pro Zemi / Předsedkyně Akademie věd ČR prof. Eva Zažímalová se na Den Země v sobotu 22. dubna 2017 v zahradě Biologického centra v Českých Budějovicích stala kmotrou vodní víly Deštěnky a půdního skřítka Hroudy.

8.4.2017 / Dne 8. 4. a 12. 4. 2017 proběhly exkurze na nádržích, v nichž se vyskytují boleni draví.

3.4.2017 / Praktická přednáška - Zdraví včel

9.4.-13.4.2017 / Mezinárodní konference pro mladé limnology

23.3.2017 / Publikace: Vztah obyvatel k přírodě a její ochraně. Sociologická perspektiva.

21.3.2017 / Publikace: Lesní potok – čtvrtstoletí monitoringu modelového povodí

23.1.2017 / V rámci programu Rozmanitost života a zdraví ekosystému vznikla koncem roku 2016 tři krátká videa

Až do 31.3.2017 bude probíhat v Botanickém ústavu v Průhonickém parku výstavaJak uchovat krajinu pro budoucí generace

6.12.2016 / V rámci aktivity „Optimalizace využívání sbírek biologického materiálu ústavů AV ČR„ proběhla dne 6.12.2016 přednáška RNDr. Jiřího Jirouta, Ph.D. „Komentovaný výlet do půdního mikrosvěta“.

9.11.2016 / Krušlovské setkání se včelami

20.10.2016 / TZ Lesy a klimatická změna – jak převzít zodpovědnost?

18.10.2016 / Diskusní seminář v rámci konference FORUM 2000 - LESY A KLIMATICKÁ ZMĚNA; JAK PŘEVZÍT ZODPOVĚDNOST?.

18.10.-27.11.2016 / VÝSTAVA - Dlouhodobý ekologický výzkum ve fotografii

19.8.2016 / V létě chybí včelám v krajině nektar a pyl

9.8.2016 / Českobudějovičtí biologové založili v akademickém areálu včelnici

25.6.2016 / Biologické centrum zpřístupnilo novou dendrologickou zahradu

15.6.2016 / Otevření Národní genetické banky živočichů

9.6.2016 / Českobudějovičtí biologové založili v akademickém areálu včelnici

28.5.-20.6.2016 / Velkoformátová putovní výstava „Jak uchovat naši krajinu pro další generace“

26.5.2016 / seminář „Přírodě blízká péče o městskou zeleň“

19.-21.5.2016 / Veletrh vědy 2016, největší popularizační akce svého druhu v České republice

19.5.2016 / KRAJINA – VĚC VEŘEJNÁ NAŠE ZODPOVĚDNOST

05/2016 - publikace: Nepůvodní druhy ryb ve vodách ČR

28.-29.4.2016 / Konference „Půdní a zemědělské sucho“ v Kutné Hoře ve dnech 28-29.4.2016

25.4.2016 / Oslava Dne Země v Táboře dne 21.4.2016

Pubilikace: Hormonální látky kolem nás: hrozba 21. století

29.3.2016 / Půda v Česku obecně skutečně není v dobrém stavu

Odborný seminář na téma „Tree-based intercropping in Eastern Canada: Towards a new paradigm in food production“ 8.3.2016

ZOOLOGICKÉ DNY České Budějovice 2016

Publikace: Rtuť v životním prostředí

Popularizační brožury

Efektivní spolupráce a přenos poznatků do praxe

Zpřístupnění a rozvoj sbírek půdních organismů


Aktuality

Více aktualit...